Szukaj MyCLAGE - Login

Ogólne zasady i warunki

I. Informacje ogólne
1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży i dostaw - zwane dalej warunkami - nie uznajemy żadnych warunków klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków. Nasze warunki obowiązują również wtedy, gdy znamy warunki klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków, a my przyjmujemy dostawę do klienta.
klienci bez zastrzeżeń.
2. składane u nas zamówienia muszą być potwierdzone na piśmie lub w formie tekstowej. Potwierdzenie zamówienia musi być dokładnie sprawdzone przez klienta natychmiast po jego otrzymaniu. Wszystkie podane tam informacje są wiążące dla realizacji zamówienia. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania nas o wszelkich zmianach w formie pisemnej lub tekstowej.
3. Wszystkie złożone przez nas oferty są niewiążące i niewiążące. Umowa jest zawierana tylko z naszym potwierdzeniem zamówienia lub poprzez dostawę. Jeżeli zamówienie skierowane do nas zostanie otrzymane pocztą elektroniczną i zostanie ono potwierdzone jako otrzymane, potwierdzenie to nie stanowi jeszcze potwierdzenia zamówienia.
4. zastrzegamy sobie prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych opracowywanych przez nas dokumentów. W przypadku niezłożenia zamówienia, rysunki i inne dokumenty dołączone do ofert i przygotowane przez nas muszą być niezwłocznie zwrócone na żądanie.
5. przechowujemy dane naszych klientów w ramach naszych wzajemnych stosunków handlowych zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

II. ceny
1 O ile nie uzgodniono inaczej, nasze ceny są cenami loco fabryka łącznie z normalnym opakowaniem w euro.
2. ceny w potwierdzeniach zamówień dotyczą wyłącznie podanych tam wymiarów i szczegółów konstrukcyjnych. W przypadku odchyleń od zamówienia, zmian w realizacji lub dodatkowych usług zainicjowanych i wykonanych przez klienta, jesteśmy uprawnieni do naliczenia uzasadnionych cen dodatkowych.
3 Ustawowy podatek od towarów i usług nie jest uwzględniany w naszych cenach; jest on wykazywany oddzielnie na fakturze w ustawowej wysokości w dniu wystawienia faktury.

III. płatności
1. płatności dokonywane są zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności Płatności uważa się za dokonane w dniu, w którym dysponujemy daną kwotą (dług do spłaty w miejscu wykonania). Zostaną one zaliczone na poczet najstarszego należnego długu. Przede wszystkim o kosztach, odsetkach, a następnie o roszczeniu głównym.
2. o ile nie uzgodniono inaczej, faktury są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
3 W przypadku zwłoki w zapłacie mamy prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania zobowiązania.
4. prawo do kompensaty przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane na piśmie lub w formie tekstowej. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

IV. Dostawa / wysyłka
1. Początek podanego przez nas terminu dostawy jest uzależniony od terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań klienta. Zastrzegamy sobie prawo do sprzeciwu wobec niewykonania umowy.
2. jeżeli klient zwleka z odbiorem lub w sposób zawiniony naruszy inne zobowiązania do współpracy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za poniesioną przez nas szkodę, łącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Dalsze roszczenia lub prawa są zastrzeżone.
3. jeżeli towar jest wysyłany na życzenie klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na klienta w momencie wysyłki do klienta w uzgodnionym czasie dostawy, najpóźniej w momencie opuszczenia zakładu/magazynu. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy towar jest wysyłany z miejsca wykonania lub kto ponosi koszty transportu. Jeżeli wysyłka opóźni się z powodu działań lub deklaracji klienta, ryzyko przechodzi na klienta od dnia, w którym towar jest gotowy do wysyłki.

V. Zachowanie tytułu
1) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu otrzymania wszystkich płatności z tytułu stosunków handlowych z klientem.
2. w przypadku postępowania klienta niezgodnego z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo, po ustaleniu odpowiedniego terminu, do odstąpienia od umowy i odbioru towaru. Po odebraniu zakupionego towaru jesteśmy uprawnieni do jego sprzedaży, a dochód z tej sprzedaży zostanie odpowiednio zaliczony na poczet roszczeń wobec klienta.
Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem, odpowiedniego jego ubezpieczenia oraz, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i kontrolnych, do ich wykonania w odpowiednim czasie na własny koszt.
4. w przypadku zajęcia lub innych ingerencji osób trzecich klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie lub w formie tekstowej.
5. Zamawiający jest uprawniony do dalszej odsprzedaży towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej; niniejszym jednak ceduje na nas swoje przyszłe roszczenia (łącznie z odpowiednim, aktualnym podatkiem od wartości dodanej), które przysługują mu z tytułu dalszej odsprzedaży wobec osób trzecich, zgodnie z wartością towaru wynikającą z faktury. Klient pozostaje uprawniony do ściągania należności, ale zobowiązuje się, w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych, zwłoki w płatności lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego, do podania nam nazwisk swoich klientów i osób trzecich oraz danych do faktury za sprzedany towar na nasze żądanie.
6. Przetwarzanie lub przekształcanie towaru przez klienta jest zawsze wykonywane dla nas. Jeżeli towar zostanie przetworzony lub zmieszany z innymi przedmiotami, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości towaru do innych przetworzonych lub zmieszanych przedmiotów w momencie przetwarzania.
7. Klient odstępuje na naszą rzecz również, jako zabezpieczenie roszczeń wobec niego, roszczenia, które powstają wobec osoby trzeciej w związku z połączeniem towaru z własnością. CLAGE GmbH przyjmuje zlecenie.

VI. gwarancja
1. ewentualna gwarancja i prawo regresu
klienta zakłada, że klient należycie wypełnił swoje obowiązki w zakresie badania i składania reklamacji zgodnie z § 377 HGB.
2. Niewielkie odchylenia techniczne w konstrukcji lub wzornictwie towarów, które są zwyczajowo stosowane w handlu (np. jakość, kolor, rozmiar) i które nie wpływają znacząco na ich funkcjonalność lub wartość, nie stanowią wady i nie uzasadniają żadnych roszczeń gwarancyjnych.
3. jeżeli w momencie przejścia ryzyka wystąpi wada towaru, klient ma do wyboru późniejsze wykonanie w formie usunięcia wady lub dostawę nowej, wolnej od wad rzeczy. W przypadku późniejszego spełnienia świadczenia ponosimy wszelkie koszty konieczne do usunięcia wady, o ile nie są one zwiększone przez fakt, że towar został przewieziony do innego miejsca niż miejsce spełnienia świadczenia.
Gwarancja nie obejmuje takich wad lub uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi, użytkowania lub instalacji towaru przez klienta lub osoby trzecie. Ponadto wyklucza się roszczenia z tytułu rękojmi w odniesieniu do takich towarów, nad którymi pracowały osoby trzecie bez naszej zgody.
5. nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zwapnienia, działania chemicznego lub elektrochemicznego, jak również za szkody powstałe w wyniku użycia części dodatkowych, zamiennych, akcesoriów lub okuć, które nie były wcześniej dopasowane do naszego towaru, lub w przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu i obsługi.
6. jeżeli klient otrzymał towar i spełnił roszczenia z tytułu rękojmi wynikające z prawa do rękojmi własnego klienta, które wynikają z wady towaru w momencie przejścia ryzyka, klient ma prawo żądać jedynie odszkodowania za możliwe do przewidzenia, zwykle konieczne wydatki.
7. zastosowanie mają ustawowe okresy gwarancji. W przypadku przedsiębiorstw handlowych, rzemieślniczych i przemysłowych lub w przypadku działalności o podobnym lub porównywalnym charakterze (np. działalność na własny rachunek lub praca na własny rachunek) obowiązuje jednoroczny okres przedawnienia.

VII Odpowiedzialność
1) W przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jak również w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych.
2. odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia oraz odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.
W przypadku szkód materialnych i finansowych spowodowanych przez niedbalstwo CLAGE GmbH i jego podwykonawcy są odpowiedzialni tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, przy czym kwota jest ograniczona do szkody przewidywalnej i typowej dla umowy w momencie zawierania umowy.

VIII Zabieranie i usuwanie
1. wyprodukowane przez nas towary, które podlegają przepisom o obrocie, zwrocie i przyjaznej dla środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ElektroG), mogą być przekazywane przez konsumentów nieodpłatnie w gminnych punktach zbiórki.
2. klienci, którzy odsprzedają nasze towary osobom trzecim, prowadzącym działalność handlową, handlową i przemysłową lub inną podobną lub porównywalną działalność, odpłatnie lub nieodpłatnie, zobowiązują się do zapłaty nam kosztów właściwego usunięcia zgodnie z ElektroG.
3) Nasze roszczenia o przejęcie kosztów, jak również wynikające z nich roszczenia stają się wymagalne z chwilą otrzymania od klienta lub osoby trzeciej (np. organów władzy) informacji o rzeczywistych kosztach usunięcia.

IX. Miejsce jurysdykcji / Obowiązujące prawo / VSBG / DSGVO
Miejscem wykonania i wyłącznej właściwości sądowej oraz dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasza siedziba (Lüneburg), o ile w potwierdzeniu zamówienia nie podano inaczej.
2 Stosuje się zawsze prawo Republiki Federalnej Niemiec. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyraźnie wyłączone.
3. generalnie nie jesteśmy chętni i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.
4) CLAGE i osoby trzecie działające w imieniu CLAGE są uprawnione do zbierania, wykorzystywania, przekazywania, przechowywania lub przetwarzania w inny sposób informacji o kliencie, które mogą być przypisane określonym osobom ("dane osobowe") w celu realizacji uzgodnionych umownie usług, w celu zarządzania jakością i ryzykiem i/lub księgowości. CLAGE przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z DSGVO i BDSG, oraz odwołuje się do swojego oświadczenia o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 DSGVO.
Jeżeli poszczególne postanowienia są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

CLAGE GmbH - 21337 Lüneburg
Sąd rejestrowy w Lüneburgu, HRB 1159
Dyrektorzy zarządzający: Jörg A. Gerdes, Joachim D. Gerdes
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży: DE 116084519

Status: styczeń 2019 r.