Szukaj MyCLAGE - Login

Ogólne zasady i warunki

Ogólne warunki dostawy i płatności

I. Informacje ogólne
1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży i dostaw - zwane dalej warunkami - nie uznajemy żadnych warunków klienta, które są sprzeczne z naszymi warunkami lub od nich odbiegają. Nasze warunki obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do klienta bez zastrzeżeń, wiedząc, że warunki klienta są sprzeczne lub odbiegają od naszych.
2. Składane u nas zamówienia muszą być potwierdzone na piśmie lub w formie tekstowej. Potwierdzenie zamówienia musi być dokładnie sprawdzone przez klienta natychmiast po jego otrzymaniu. Wszystkie podane tam informacje są wiążące dla realizacji zamówienia. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania nas o wszelkich zmianach w formie pisemnej lub tekstowej.
3. Wszystkie nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Umowa zostaje zawarta dopiero z naszym potwierdzeniem zamówienia lub poprzez dostawę. Jeśli skierowane do nas zlecenie otrzymamy pocztą elektroniczną i potwierdzimy jego otrzymanie, to potwierdzenie to nie stanowi jeszcze potwierdzenia zlecenia.
4. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych opracowywanych przez nas dokumentów. W przypadku niezłożenia zamówienia, rysunki i inne dokumenty dołączone do ofert i przygotowane przez nas muszą być niezwłocznie zwrócone na żądanie.
5. Przechowujemy dane naszych klientów w ramach naszych wzajemnych stosunków handlowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

II. Ceny
1 O ile nie uzgodniono inaczej, nasze ceny są cenami loco fabryka łącznie z normalnym opakowaniem w polskich złotych.
2. Ceny w potwierdzeniach zamówień dotyczą wyłącznie podanych tam wymiarów i szczegółów konstrukcyjnych. W przypadku odchyleń od zamówienia, zmian w realizacji lub dodatkowych usług zainicjowanych i wykonanych przez klienta, jesteśmy uprawnieni do naliczenia uzasadnionych cen dodatkowych.
3. Ustawowy podatek od towarów i usług nie jest uwzględniany w naszych cenach; jest on wykazywany oddzielnie na fakturze w ustawowej wysokości w dniu wystawienia faktury.

III. Płatności
1. Płatności dokonywane są zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności w ustalonym terminie. Płatności uważa się za dokonane w dniu, w którym dysponujemy daną kwotą (płatność przelewem lub gotówką). Dokonywane zapłaty każdorazowo będą zaliczane na poczet pierwszego istniejącego zobowiązania klienta wobec nas. Zastrzegamy sobie prawo zaliczenia dokonanej zapłaty na poczet należności ubocznych, np. odsetek za zwłokę w pierwszej kolejności.
2. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie mamy prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania zobowiązania.
4. Prawo do kompensaty przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane na piśmie lub w formie tekstowej. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

IV. Dostawa / wysyłka
1. Początek podanego przez nas terminu dostawy jest uzależniony od terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań klienta. Zastrzegamy sobie prawo do sprzeciwu wobec niewykonania umowy.
2. Jeżeli klient zwleka z odbiorem lub w sposób zawiniony naruszy inne zobowiązania do współpracy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za poniesioną przez nas szkodę, łącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Dalsze roszczenia lub prawa są zastrzeżone.
3. Jeżeli towar jest wysyłany na życzenie klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na klienta w momencie wysyłki do klienta w uzgodnionym czasie dostawy, najpóźniej w momencie opuszczenia zakładu/magazynu. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy towar jest wysyłany z miejsca wykonania lub kto ponosi koszty transportu. Jeżeli wysyłka opóźni się z powodu działań lub deklaracji klienta, ryzyko przechodzi na klienta od dnia, w którym towar jest gotowy do wysyłki.

V. Zastrzeżenie prawa własności
1. Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu otrzymania wszystkich płatności z tytułu stosunków handlowych z klientem.
2. W przypadku postępowania klienta niezgodnego z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo, po ustaleniu odpowiedniego terminu, do odstąpienia od umowy i odbioru towaru. Po odebraniu zakupionego towaru jesteśmy uprawnieni do jego sprzedaży, a dochód z tej sprzedaży zostanie odpowiednio zaliczony na poczet roszczeń wobec klienta.
3. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem, odpowiedniego jego ubezpieczenia oraz, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i kontrolnych, do ich wykonania w odpowiednim czasie na własny koszt.
4. W przypadku zajęcia lub innych ingerencji osób trzecich klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie lub w formie tekstowej.
5. Zamawiający jest uprawniony do dalszej odsprzedaży towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej; niniejszym jednak ceduje na nas swoje przyszłe roszczenia (łącznie z odpowiednim, aktualnym podatkiem od wartości dodanej), które przysługują mu z tytułu dalszej odsprzedaży wobec osób trzecich, zgodnie z wartością towaru wynikającą z faktury. Klient pozostaje uprawniony do ściągania należności, ale zobowiązuje się, w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych, zwłoki w płatności lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego, do podania nam nazwisk swoich klientów i osób trzecich oraz danych do faktury za sprzedany towar na nasze żądanie.
6. Przetwarzanie lub przekształcanie towaru przez klienta jest zawsze wykonywane dla nas. Jeżeli towar zostanie przetworzony lub zmieszany z innymi przedmiotami, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości towaru do innych przetworzonych lub zmieszanych przedmiotów w momencie przetwarzania.
7. Klient odstępuje na naszą rzecz również, jako zabezpieczenie roszczeń wobec niego, roszczenia, które powstają wobec osoby trzeciej w związku z połączeniem towaru z nieruchomością. CLAGE Polska Spółka z o.o. przyjmuje to zlecenie.

VI. Gwarancja
1. Ewentualna gwarancja i prawo regresu klienta zakłada, że klient należycie wypełnił swoje obowiązki w zakresie badania i składania reklamacji.
2. Niewielkie odchylenia techniczne w konstrukcji lub wzornictwie towarów, które są zwyczajowo stosowane w handlu (np. jakość, kolor, rozmiar) i które nie wpływają znacząco na ich funkcjonalność lub wartość, nie stanowią wady i nie uzasadniają żadnych roszczeń gwarancyjnych.
3. Jeżeli w momencie przejścia ryzyka wystąpi wada towaru, klient ma do wyboru późniejsze wykonanie w formie usunięcia wady lub dostawę nowej, wolnej od wad rzeczy. W przypadku późniejszego spełnienia świadczenia ponosimy wszelkie koszty konieczne do usunięcia wady, o ile nie są one zwiększone przez fakt, że towar został przewieziony do innego miejsca niż miejsce spełnienia świadczenia.
4. Gwarancja nie obejmuje takich wad lub uszkodzeń, które powstały w wyniku nieprawidłowej obsługi, użytkowania lub instalacji towaru przez klienta lub osoby trzecie. Ponadto wyklucza się roszczenia z tytułu rękojmi w odniesieniu do takich towarów, nad którymi pracowały osoby trzecie bez naszej zgody.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zwapnienia, działania chemicznego lub elektrochemicznego, poddania ujemnej temperaturze, przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia jak również za szkody powstałe w wyniku użycia części dodatkowych, zamiennych, akcesoriów lub armatury, które nie były wcześniej dopasowane do naszego towaru, lub w przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu i obsługi.
6. Jeżeli klient otrzymał towar i spełnił roszczenia z tytułu rękojmi wynikające z prawa do rękojmi własnego klienta, które wynikają z wady towaru w momencie przejścia ryzyka, klient ma prawo żądać jedynie odszkodowania za możliwe do przewidzenia, zwykle konieczne wydatki.
7. Zastosowanie mają ustawowe okresy gwarancji. W przypadku przedsiębiorstw handlowych, rzemieślniczych i przemysłowych lub w przypadku działalności o podobnym lub porównywalnym charakterze (np. działalność na własny rachunek lub praca na własny rachunek) obowiązuje jednoroczny okres przedawnienia.

VII Odpowiedzialność cywilna
1) W przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jak również w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych.
2. Odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia oraz odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.
3. W przypadku szkód materialnych i finansowych spowodowanych przez niedbalstwo CLAGE GmbH i jego podwykonawcy są odpowiedzialni tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, przy czym kwota jest ograniczona do szkody przewidywalnej i typowej dla umowy w momencie zawierania umowy.

VIII Zabieranie i usuwanie
1. Wyprodukowane przez nas towary, które podlegają przepisom o obrocie, zwrocie i przyjaznej dla środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mogą być przekazywane przez konsumentów nieodpłatnie w gminnych punktach zbiórki.
2. Klienci, którzy odsprzedają nasze towary osobom trzecim, prowadzącym działalność handlową, handlową i przemysłową lub inną podobną lub porównywalną działalność, odpłatnie lub nieodpłatnie, zobowiązują się do zapłaty nam kosztów właściwej utylizacji.
3. Nasze roszczenia o przejęcie kosztów, jak również wynikające z nich roszczenia stają się wymagalne z chwilą otrzymania od klienta lub osoby trzeciej (np. organów władzy) informacji o rzeczywistych kosztach utylizacji.

IX. Miejsce jurysdykcji / spory sądowe
1.. Miejscem wykonania i wyłącznej właściwości sądowej oraz dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasza siedziba (Poznań), o ile w potwierdzeniu zamówienia nie podano inaczej.
2. Stosuje się zawsze prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyraźnie wyłączone.
3. Generalnie nie jesteśmy gotowi i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.
4. CLAGE i osoby trzecie działające w imieniu CLAGE są uprawnione do zbierania, wykorzystywania, przekazywania, przechowywania lub przetwarzania w inny sposób informacji o kliencie, które mogą być przypisane określonym osobom ("dane osobowe") w celu realizacji uzgodnionych umownie usług, w celu zarządzania jakością i ryzykiem i/lub księgowości. CLAGE przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO.
5. Jeżeli poszczególne postanowienia są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

CLAGE Polska Spółka z o.o.
Ul. Wichrowa 4
60-449 Poznań
Numer identyfikacyjny podatku VAT: 522-10-73-135

Status: sierpień 2021 r.